INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
  • FOTO 4
  • FOTO 5
Foto av maleri You may talk to me 1
Fotomontasje av You may talk01
Fotomontasje av You may talk02
Fotomontasje av You may talk03
Biilde av Katalogholder You may talk to me
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

You may talk to me about AESTETICS, DESIGN, LIFESTYLE and FASHION - 2004

 

EVA FURSETH:

En installasjon tar farge av konteksten den står i; vegger, tak og golv får del i verket, og rom blir til form. Installasjon er i så måte ikke bare et kunstobjekt i konkret forstand, men en prosess som blir til i møtet mellom betrakter, kunstverket og omgivelsene. Dette er et viktig virkemiddel i et av Ingrid Bervens nyeste verk, You may talk to me about AESTETICS, DESIGN, LIFESTYLE and FASHION, 2004. Verkets bærende element er fire kvadratiske malerier i akryl. Bildene viser en ung kvinne som sitter i ulike positurer i en lenestol. Det er noe rampete over måten jenta trakterer stolen på, og sammen danner billedserien en fin, leken rytme. Bildene er rett og slett behagelige å se på, så behagelig at det er uimotståelig fristende å hente inn et berømt utsagn av Matisse (1869-1954): «Jeg drømmer om en kunst som er balansert, ren og avklaret og blottet for foruroligende eller forstyrrende emner… som en lindrende innflytelse, balsam for sjelen – omtrent som en god lenestol der man hviler seg etter dagens fysiske anstrengelser. » Sitatet regnes som motto for den modne Matisses kunst. Han viet kunsten sin til fargene og det estetiske. Kunsten til Matisse speiler derfor i liten grad hans urolige og problemfylte samtid. Maleriene er malt etter stillbilder fra et av Bervens tidligere videoarbeid. Motivet ble overført på godt gammeldags vis; først tegnet hun opp et gitter av små kvadrater på fotografiet, så ble linjene i hvert enkelt kvadrat tegnet opp i et tilsvarende større rutenett på et lerret. Det kan i første omgang se ut som om også Ingrid Berven har lagt vekt på utelukkende estetiske kvaliteter ved denne billedserien. Motivene er kraftig forenklet, og personlige trekk ved modellen er visket bort. Fargene er få, men delikate, og påført med en ren og klar penselføring. Bildenes flate og dekorative uttrykk minner om pop art, blant annet silketrykkene til Andy Warhol. Også det lette dekorative motivet fører tankene til pop art, Berven har opphøyet et øyeblikks banalitet til et ikon. Dersom Bervens billedserie bare var malerkunst ville vi stoppet med dette. Men hennes prosjekt inneholder i tillegg en brukerveiledning som er utformet i samarbeid med interiørarkitekten Hanna Hilt. Det er denne katalogen som drar maleriene over i installasjonskunsten. Her vises flere stilfulle og trendy stuemiljøer hvor maleriene inngår som dekorative element. Vi ser at måten bildene henger på kan varieres, billedserien finnes også i et utall fargekombinasjoner, designet av interiørarkitekten. Prosjektet inviterer faktisk kjøperen til å bringe fargeprøver fra sin egen stue, så vil Hilt og Berven lage en maleriserie som vil fungere perfekt til dette interiøret. Da trenger man ikke lenger velge bilder etter hvilken sofa man har - men kan gjøre det vice versa! Med dette prosjektet utfordrer Berven kunstens hevdvunne autonomi, for i disse helhetlige romløsningene mister verkene sin egenart som kunst. Spørsmålet er om det er interiøret som smeltes inn i kunstverkets aura, eller om maleriene blir til interiør. Installasjonen YOU MAY.. osv ble laget til en utstilling i det bergenske Galleri s-e. Berven arbeider i hovedsak med komplekse og lite salgbare installasjoner, og invitasjonen til å stille ut i et salgsgalleri fikk henne til å reflektere over de salgsmekanikkene som råder i vår tid – noe som resulterte i disse unike ”pakkeløsningene på interiør med kunst”. Mens pop art hyller forbrukersamfunnet, har Bervens verk et mer kritisk tilsnitt. I samme øyeblikk som vi erkjenner dette, fungerer disse delikate maleriene ikke lenger som noen avslappende lenestol à la Matisse. Det ser heller ikke ut som jenta i stolen sitter altfor behagelig. De vekslende positurene forteller om rastløshet og utålmodighet – kanskje det må til om man hele tiden skal matche stadig nye omgivelser. Ingrid Berven setter på denne måten søkelys på et hett tema, nemlig hangen til å bygge opp en strålende identitet på grunnlag av utseende, statussymboler og hjem. Det lunefulle og komplekse motebildet gjør forbrukerne usikre på sin egen smak, og de søker hjelp hos smakseksperter. Imageskaping er en bransjeart i klondykelignende vekst, noe som avspeiles blant annet i de mange livsstils- og fornyelsesprogrammene på TV. Programmer som dette blir symptomer på den brukog kastmentaliteten som preger vårt mobile samfunn. I og med at moten er i konstant endring, må man stadig kjøpe nytt for å bevare sin identitet som fremgangsrik og vellykket. Filosofen Lars Fr. H. Svendsen sier følgende i sin nye bok «Mote»: «Og hvis vi knytter identiteten vår til moten, skifter også identiteten hele tiden. Da har vi ikke lenger noen fast identitet.»

You may talk to me about AESTETICS, DESIGN, LIFESTYLE and FASHION - 2004

 

EVA FURSETH:

AN INSTALLATION IS COLOURED BY its context; walls, ceiling and floor become parts of the artwork.An installation is thus not only a concrete work of art, but a process taking place where the spectator, the work of art and its surroundings intersect.This is an important effect found in one of Ingrid Berven's most recent works, You may talk to me about AESTHETICS, DESIGN, LIFESTYLE and FASHION, 2004.The main structural element is a set of four square acrylic paintings.The paintings depict a young woman in an armchair, in different poses.The way she treats her chair has a naughty, unruly feel to it.The series of paintings also combines in a delicate, playful rhythm.The images are simply a pleasure to watch. In fact, it is such a pleasure that it is irresistibly tempting to turn to a famous quote by Matisse (1869-1954): «I dream of an art that has equilibrium, purity, repose, that is without unsettling, insistent objects, an art that will calm the thoughts of all those who work with their brains, the business man and the man of letters, allowing the mind to recuperate, like a good armchair where one can recover from physical exertion.» This quote is considered a motto for the art of the mature Matisse. His art was dedicated to colours and aesthetics.Matisse's art therefore reflects little of the turbulence and problems of his age. The paintings have been painted using still images from one of Berven's earlier video works.The images were transferred in the old-fashioned way, by first drawing a grid of horizontal and vertical lines onto the photograph, and then replicating this grid, and the lines in each square, on canvas. At first glance, it looks as if Ingrid Berven has emphasised solely the aesthetics of this series.The motives are highly simplified, thereby erasing the individual traits of the model.The colours are few, but delicate, applied with a distinct, personal stroke.The flat, decorative expression is reminiscent of Pop Art, among others AndyWarhol's silk screens.Also, the light decorative motive suggests Pop Art. Berven has elevated the banality of a moment to an icon. If Berven's series of paintings were merely paintings, we would stop here. However, her project includes an instructional booklet made in cooperation with interior architect Hanna Hilt. It is this catalogue that brings these paintings into installation art. Here, several stylish and trendy sitting-room environments are shown, in which the paintings are included as decorative elements.We can see that the paintings can be displayed in different configurations. The series of paintings is also available in a number of colour variations, designed by the interior architect.The project actually invites the buyer to provide colour samples from his or her own sitting room, upon which Hilt and Berven would provide a series of painting perfectly suited for this interior.You need no longer choose works of art on the basis of your kind of sofa, but do it vice versa! Through this project, Berven challenges the time-honoured autonomy of art, because in these architectural designs the works lose their distinctive artistic quality.The question remains, whether it is the interior that is integrated into the aura of the work of art, or the paintings become interior. The Installation YOU MAY... was made for an exhibition in Gallery s-e, a gallery in Bergen. Berven mainly works with complex and less saleable installations, and the invitation to put up an exhibition in a commercial gallery made her reflect upon the mechanics of sale that are prevalent in our time – which resulted in these «package deals of interior with art.»While Pop Art celebrates consumer society, Berven's work has a more critical slant to it.When we realise this, these delicate paintings no longer function as Matisse's proverbial armchair.The girl in the painting does not seem to be too comfortable, either.The changing poses display restlessness and impatience, maybe a necessity for adapting to ever-changing environments. Ingrid Berven highlights one of the topics of the day, the tendency to build a radiant identity on the basis of appearance, status symbols and home decoration.The unpredictable and complex world of fashion makes the consumers unsure of their own taste, and they seek assistance from experts in taste. Branding is a flourishing line of business, which is reflected in all the lifestyleand renewal programming on television.TV-shows like these are symptoms on the mentality of the consumer culture of our mobile society. Given the fact that fashion is ever-changing, buying new is a necessity for keeping one's identity as successful and prosperous. Philosopher Lars Fr. H. Svendsen says in his latest book «Fashion»: «If we tie our identity to fashion, our identity is also continually changing.Then, we no longer have a stable identity. »

INSTALLASJON - KONSEPTBASERT MALERI:

You may talk to me about aesthetics, design, lifestyle and fashion 2004. 4 malerier akryl på lin 0,85 x 0,85 cm. (Digitalt bearbeidet fotodokumentasjon av malerier.) 4 paintings acryl on linen 0,85 x 0,85 cm. 4 digitale trykk i samarbeid med designer Hanna Hilt 4 digital prints in cooperation with designer Hanna Hilt


Vist:

Galleri S-E Bergen, Norge.

 

INSTALLATION - CONCEPTUAL BASED PAINTINGS::

4 paintings acryl on linen 0,85 x 0,85 cm. 4 digitale trykk i samarbeid med designer Hanna Hilt 4 digital prints in cooperation with designer Hanna Hilt
Shown:

Galleri SE, Bergen, Norway.