INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • STILLFOTO
  • FOTO 3
  • FOTO 4
FluktPhoto4
FluktPhoto2
Content 3FluktPhoto3
FluktPhoto1
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

FLUKT - 1997

Berven spiller på postmoderne vis friskt på forskjellens betydningsskapende evne. I Flukt er det ikke et etablert kunstverk som installasjonen går i dialog med, men flyplassens konvensjoner. I et hjørne er det plassert en videoskjerm på en sokkel og på den finner vi – akkurat som på all verdens flyplasskjermer – en rekke opplysninger ordnet i fire kategorier: flight, name, remarks og destination. Under den første er det plassert en rekke tall – 011, 019, 006, etc. Under den andre tilsvarende mange navn – Hallvard Bugge, Guang Hua Wang, Jon Egeberg, etc. Under den tredje er det bare noen få opplysninger av typen Boarding, Not boring, osv. Og til sist kommer nasjonalitet – Norge, Kina, Norge, osv. Foran skjermen er førti papirfly montert i ulik høyde på lett vaiende stenger. De er fantasifullt brettet sammen eller klippet ut av standard A-4 ark av de menneskene som står angitt på skjermen, og de kommer fra alle verdenshjørner. Slik er luftrommet foran skjermen fyllt opp av disse duvende papirflyene – de ligner en bisverm som flyr rundt kuben. Tittelen Flukt har en dobbeltbetydning – det kan bety å flykte bort, rømme, dra sin vei fra noe ubehagelig eller bare fra hverdagens mange trivialiteter. Men det kan også antyde en positiv egenskap som når vi sier om en roman, et dikt, et foredrag, at «det har virkelig flukt over seg». Da tenker vi på vide horisonter, omfattende perspektiver og et stort betydningspotensiale. Samtidig hentyder forbindelsen mellom skjerm og fly til den logistikk som regulerer forholdet mellom flyene innbyrdes, mellom fly og flyplass og mellom fly og passasjerer. Det som virker som en kaotisk sverm, er ikke så tilfeldig som det kan synes. Hvordan skal vi forstå et arbeid som Flukt? Som konkretiseringen av en drøm «om noe annet og bedre»? Og slik et forsøk på Flukt bort fra det kjedsommelige, det trivielle, den grå hverdagen? Er det ikke dette vi kan se millioner av mennesker gjøre hver eneste dag fra alle verdens flyplasser? De reiser bort for å døyve sin egen tomhet. Men det er forgjeves gjerning, for tomheten kan man ikke flykte fra, bare overdøve. Kanskje finnes det kun én måte å bekjempe tomheten på – den lekende kreativitet. Den kreativitet som i dette tilfelle omsetter reisen i fantasifulle papirfly som kan gå hvor som helst i verden. Den «reisen» er en indre reise som engasjerer hele personligheten og med det fyller tomheten. Slik formulerer ikke bare installasjonen et problem – den besvarer det også. Men måten problemet besvares på, er ikke gjennom stringente begreper. Det er snarere tale om antydende ideer som man bare kan nå frem til gjennom kreativt arbeid Det er også flukt over Flukt. Den er estetisk sett vakker, og kontrasten mellom de mange variasjonene over temaet papirfly, og den nokså trivielle skjermen som regulerer og navngir dem, er slående. For skjermen er det ikke flukt over – selv om den tankens kreativitet som har gjort den mulig, er imponerende nok. De flyktige og skrøpelige papirflyene derimot er usedvanlig vakre i all sin mangfoldighet, og vitner om en annen form for kreativitet - fantasiens.

GUNNAR DANBOLT

FLUKT (Flight/Escape) 1997

Berven plays afresh on the post modern, by utilising the expressive ability of the differences. In Flight/Escape it is not an established artwork the installation is in dialogue with, but airport convention. Standing in a corner is a video screen ona stand, on the screen we find – exactly the same as on all airport screens – a series of information organised into four categories: flight, name, remarks and destination. In the first category there is a series of numbers – 011, 019, 006, etc. In the second many corresponding names – Hallvard Bugge, Guang Hua Wang, Jon Egeberg, etc. In the third only a few pieces of information such as, Boarding, Not boring, etc. Lastly comes nationality – Norway, China, Norway, etc. In front of the screen are forty paper planes mounted on swaying stems of different heights. They are imaginatively folded or cut from standard A-4 paper by the people listed on the screen, who come from all corners of the earth. The space before the screen is filled by these bobbing paper planes – they are reminiscent of a swarm of bees flying around the cube. The title Flight/Escape has a double meaning – it can mean to fly away, run away, depart from something unpleasant, or just from the many everyday trivialities. But it can also indicate a positive quality, as when we remark on a novel, a poem, a lecture, that “it has been very influential”. Then we think about wide horizons, extensive perspectives and an immense potential of meaning. At the same time, the difference between the screen and the plane alludes to the logistic which regulates the relative reciprocity of the plane - between plane and airport, and between plane and passengers. Making what may appear as a chaotic swarm, not so accidental as it may seem.
How shall we understand a work such as Flight/Escape? Like the concretising of a dream “about something else and better”? And like an attempt at Flight, away from the boring, the trivial, the grey everyday? Is it not this that we see millions of people doing every single day from all the world’s airports? They travel away to compensate for their own emptiness. But in vain, because one cannot escape emptiness, only stifle it. But perhaps there is a way to combat the emptiness– the playful creativity. The creativity that in this case, can realize the journey through imaginative paper planes which can fly anywhere in the world. The “journey” is an inner journey that engages the whole personality, and as such fills the emptiness. In this way the installation doesn’t just formulate a problem – it also solves it. But the solution doesn’t lie in stringent ideas, it is rather found in the ideas one arrives at through creative work.
It is then, also flight over Flight. It is esthetically beautiful, and the contrast between the many variations of the theme paper plane, with the rather trivial screen regulating and naming them is striking. Because there is no flight from the screen – even if the mental creativity that makes it possible is more than impressive. On the other hand, the transient and fragile paper planes in all their diversity, are unusually beautiful, and bear witness to another form of creative imagination.

- GUNNAR DANBOLT

INSTALLASJON

Papirfly laget av 40 ulike kunstnere. Flyene er montert på metallstenger. Monitor med rullende tekst
Vist:

Bergen Kunsthall

 

INSTALLATION:

Paper planes made by 40 different artists. Datamonitor with rolling text
Shown:

Bergen Kunsthall