INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
  • FOTO 4
  • FOTO 5
  • VIDEODOKUMENTASJON
Nobody is perfect picture 6
Picture of No-Body is perfect no 5
Picture of No-Body is perfect no 3
Photo of No-Body is perfect no 2
Photo of Nobody is perfect no 4
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

NO-BODY IS PERFECT - 1998

 

Prosjektet ble gjennomført høsten 1998 som en del av prosjektet RHIZOME i Bergen. Jeg tok utgangspunkt i Fjellveiens romlige funksjon som overgangssone me1lom natur og kultur, me1lom uutnyttet fje1lnatur og by. Dette er et overgangsfelt som jeg har berørt i et annet arbeid " Atlantis". Jeg har valgt å ta tak i selve disiplineringsprosessen som ligger her, og knytte denne til et par samtidsfenomen. Samt gi anskuelse av at adferdsmønstre forandres i forhold til endringer i sosiale rom til ulike tider. Den tradisjone1le flaneringen knyttet til industrialiseringen har endret karakter fra å være sosial markering av at man var velstående og hadde fritid, til jogging og sykling som i moderne tid er uttrykk for at man underlegger kroppen harde krav for å sende et annet ve1lykkethetssignal. Kroppen er blitt et medium for konstruksjon av identitet. Den er blitt et bilde på kraft, helse og effektivitet. For å aktualisere mine tanker omkring dette, bestod mitt prosjekt "No-body is perfect" av 21 nedgravde (bade)vekter i grusveien i Fjellveien. Kun vindusfeltet i vekten var synlig gjennom en linse som stakk opp over grusoverflaten. Selve vekten lå like under, slik at man kunne "veie" seg uten at dette ble bokstavlig. Videre la jeg inn elementer som gjorde at "vekt-ordene" assosieres, så som likevekt, vektløshet, motvekt, idealvekt mv. Vektene ble gruppert i 3 grupper på ulike steder i Fjellveien. Hver gruppe hadde ulike bilder på vektskivene. Linsene ble lagt etter hverandre som fotsporene etter joggeren.

NO-BODY IS PERFECT

Mangler engelsk oversettelse----------------------

INSTALLASJON

Verket bestod av 21 nedgravde badevekter. Vektene var påmontert et rør fra skiven og til bakkeoverflaten der røret gikk over i en stor konveks linse. Skiven der vektskalaen normalt står ble erstattet av ulike andre motiver.

 

 

INSTALLATION:

The work was digged into the ground in the popular walking way Fjellveien in Bergen and consisted of 21 personal scales which ordinarily is used for measuring body weight. The scales had short tubes ending in a convex lens at the surface level of the ground. The moving scale motifs was replaced by pictures of flies, clouds and abnormal weight classes.