INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
Natt/Verdenphoto
Natt/Verdenphoto2
NattVerdenphoto3
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

NATT/VERDEN - 1997 - INSTALLASJON

GRETHE GRATHWOL skriver:

Ingrid Berven skriver om sit værk „NATT/VERDEN”, 1997: „Walter Benjamin påstod at den moderne tids objekter er tømt for aura. Jeg velger at si at det er en aura i alt.” 16 lodrette neonrør er festet i to metallrammer. Størrelsen er 18o x l8o x 18o cm. De vertikale linierne gir lekegrind/tempelassociasjon. 13 kugleformer i sement ligger innenfor og utenfor grinden. Formene har mønster som fotballer, og er i størrelsen 1:1. „Natt / Verden” er stille - hvor „Selv-mål” med sine varselsfarver er støjende. „Natt/Verden” er hengivelsen - hvor „Selv-mål” er ekstasen. „Natt/Verden” er højtidelig, en stillestående situation af ubegrænset varighed. Bevægelsen, som værket henviser til gennem fodboldene, er sat i stå, nu ligger boldene ganske stille og forholder sig til den lysende arkitektur, neonrørene danner. Det er en åben arkitektur, som adskiller udenfor og indenfor, men hvor passagen mellem ude og inde tydeliggøres, idet boldene fordeler sig mellem det indrammede rum og rummet udenfor. Alligevel er neonlysobjektet et gitter, der spærrer inde og lukker ude. Ingrid Berven peger selv på de associationer, værket kan give til kravlegård (lekegrind) og tempel. Jo, kravlegården med sine tremmer, når barnet har forladt den, og legetøjet ligger tilbage fordelt uden for og inden for den lille legeplads. Boldspil er leg, men fodbold er en leg af særlig karakter, fordi den i vor tid griber så mange mennesker - på banen som foran TV-skærmene. Fodboldtspillet dyrkes som noget nær helligt, mennesker hengiver sig til. Fodboldspillere kan opnå heltestatus blive en slags guder, stjerner, der henrykker tilskuerene, og dyrkes af pressen. - Ikke mindst i værkets tilkomstår, 1997 - året for verdensmesterskaberne i denne sporternes sport. Neonlysrørsobjektet kan gennem sin form og sit stærke kølige lys ses som helligheden forbundet med/templet for dyrkelsen af spillet.- Den aura af hellighed, objektet udstråler, knytter sig dog i oplevelsen ikke nødvendigvis til fodboldspillet, som cement boldene henviser til, det meddeler først og fremmest ophøjethed,mål for betagelse og hengivenhed. Det meddeler også en magt, hvorunder kloderne, kuglerne, villigt indordner sig. „Natt/Verden” udtrykker styrke, men en sårbar og skrøbelig styrke. Neonrørenes skrøbelighed fremstår kun alt for tydeligt set i forhold til de bastante tunge cementbolde. Vi mærker skrøbeligheden og anspores til forsigtighed under betragtning af værket - til andægtighed, som når vi er ved et helligt sted. „Natt/Verden” - Nat - Verden - Nadver.

NATT/VERDEN - 1997 - INSTALLATION

GRETHE GRATHWOL writes:

“NATT/VERDEN” (“Night/World”),1997 Ingrid Berven writes: Walter Benjamin stated that objects of today are devoid of aura. I choose to say that there is an aura in everything. 16 VERTICAL NEON TUBES ARE FASTENED TO TWO METAL FRAMES. THE SIZE IS 180 X 180 X 180 CM. THE VERTICAL LINES CREATE ASSOCIATIONS TO A PLAYPEN/TEMPLE. 13 SPHERICAL CEMENT SHAPES LIE INSIDE AND OUTSIDE THE PEN. THEY ARE PATTERNED LIKE FOOTBALLS AND THE DIMENSIONS ARE 1:1. “Natt/Verden” is hushed, where „Selv-mål” is loud in its warning colors. “Natt/Verden” is devotion, where “Selv-mål” is ecstasy. “Natt/Verden” is pompous, a static situation of endless duration. The movement implied by the footballs, is brought to a standstill; the balls lie now quite still and in relation to the bright architecture created by the neon tubes. The architecture is open, indicating interior and exterior, yet the passage between in and out is apparent in that the balls are positioned both within the enclosed space and the space outside. Still, the neon light object is a fence that both shuts in and shuts out. Ingrid Berven herself indicates the associations the work can have both to a playpen and a temple. Yes, a playpen with bars, after the child has been removed, with toys lying about both outside and inside the little play area. Natt/Verden Ball games are play, but football has a character of its own in that today it has so many people in its grips – both at the stadium and in front of the TV screens. Football is cultivated like something holy that people devote themselves to. Football players become heroes, kinds of gods, stars who delight audiences and are idolized by the press; not least in the year of the work’s creation, 1997, the year for the world championship in the sport of sports. With its shape and strong, cool light, the neon light object can be seen as the holiness connected to/the temple for the idolization of the game. – The aura of sanctity that the object radiates is not necessarily bound in experience to the game of football that the cement balls refer to, but first and foremost indicates sublimity, the aim of fascination and devotion. It also indicates a power under which the globes, spheres, willingly arrange themselves. “Natt/Verden” expresses strength, but a vulnerable and delicate strength. The delicacy of the neon tubing stands in stark contrast to the substantially heavy cement spheres. We feel the delicacy and are incited to caution while viewing the work – to devoutness, as if we were in a holy place. “Natt/Verden” – Night – World – Communion.

 

Translation: Meg Larrabee Sønderlund

INSTALLASJON:

Installasjonen består av en lysskulptur av 16 neonrør på 180 cm lengder montert som en kvadratisk grind. Samt 13 sementkuler med størrelse og mønster som fotballer.


Vist:

Bergen Kunsthall, Bergen, Norge.

Statens høstutstilling, Oslo, Norge.

Rogaland kunstsenter, Stavanger, Norge.

Kulturkirken Jakob, Oslo, Norge.

Kulturhuset USF, Bergen,Norge.

 

Verket er omtalt i kunsthistorieprofessor Gunnar Danbolts bok:

Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til idag.

Forlag: Det norske samlaget.


INSTALLATION:

Shown:

Bergen kunsthall, Bergen, Norway.

Statens høstutstilling, Oslo, Norway.

Rogaland kunstsenter, Stavanger, Norway.

Kulturkirken Jakob, Oslo.

Kulturhuset USF, Bergen, Norge.

 

The installation is referred to in the book Norwegian art history - Picture and sculpture from the Wiking age to present by professor GUNNAR DANBOLT.

Published by: Det norske samlaget