INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • VIDEODOKUMENTASJON
Foto av intallasjonen Tribunal
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

TRIBUNAL for 12 stemmer - (SEE YOU) 2004


SEE YOU er et tredelt prosjekt der arbeidene TRIBUNAL for 12 stemmer, SILKE-TRYKK og CAMERA OBSCURA inngår.

 

Følsomhet for makt eller maktfaktorenes orden – kommentar til kunstarbeidet SEE YOU av MARTIN HAUGEN


  I feltet mellom å bli sett eller forlatt spiller Ingrid Bervens arbeid SEE YOU på det mest grunnleggende maktbegrep vi kjenner. Selve urdisiplineringen. Barnet som avmektig styres av foreldrenes ultimative maktmiddel. Jeg ser deg, jeg kan gjennomskue deg, eller jeg forlater deg. Kjernemaktmidlene som brukes i oppdragelse av barn. Selv om barnet er hjelpeløst har det tilgang til motmaktstrategier. Med klynking, sutring og gråt har barnet maktmidler som er så sterke at foreldre kan kontrolleres. SEE YOU gjenspeiler et komplekst gjenbruk av slike maktmatriser. Kunstnerens omfattende referanser gir rom for mange lesninger av disse.

 

I TRIBUNAL FOR 12 STEMMER er sutring, misfornøydhet selve det dømmende maktuttrykket. Den kritiske maktens posisjon. Den som innehar rett til å være misfornøyd innehar en mektig posisjon. Det kritiske blikket er ikke bare det blikket som har rett til å avsløre. Men det har skjedd en forskyvning av legitim autoritet der det å innta en kritiserende væremåte gir rett til å dømme.

 

I SILKE-TRYKK har man en mer eksplisitt maktanvendelse med referanse til fysisk makt gjennom assosiasjonen til eksekusjonspeletongen og åstedet. Høytrykkspyleren er uttrykk for teknologisk renselse, mandighet og potensering av kraft.

 

CAMERA OBSCURA åpner rom for maktanvendelse gjennom selvfokusering. Selvobjektivisering. Det lydisolerte, taushetsbelagte rom for selvbetraktning. Skriftestolen der den religiøse praksis disiplineres konkret i forhold til adferd. Terapirommet der man blir ens egen dommer gjennom å bli observatør til egne tanker.

"TRIBUNAL for 12 voices" - (SEE YOU) - 2002

SEE YOU is a threfolded project constitued by the works TRIBUNAL for 12 voices, SILKE-TRYKK and CAMERA OBSCURA.

Sensitivity to power or the order of power factors - A comment on the artwork SEE YOU by MARTIN HAUGEN


In the field between being seen and being abandoned, Ingrid Berven's SEE YOU plays upon our most fundamental means of power.The Ursituation of disciplining.The powerless child is controlled by the parents' ultimate means of power. I see you. I can see through you, or I am abandoning you.The core means of power used when raising children. Even though the child is helpless, it has access to counter-strategies. By whimpering, whining and crying, the child controls means of powers strong enough to control parents. SEEYOU reflects a complex recycling of such matrices of power. The artist's broad range of references provides room for a variety of interpretations.

 

In TRIBUNAL FOR 12 VOICES, whining and unhappiness are judicial expressions of power.The position of critical power.The one with the right to be unhappy holds a mighty position.The critical gaze is not only the gaze with a right to reveal, but there has also been a shift of legitimate authority, where putting on a critical attitude provides the right to judge.

 

In SILK-SCREEN, we find a more explicit use of power with references to physical force, through associations to the firing squad and the place of execution.The pressure washer is an expression of technological cleansing, manliness and potentiation of power.

 

CAMERA OBSCURA provides room for the use of power through self-focus. Self-objectification. The soundproof room, sworn to secrecy for self-observation.The confessional where religious practise is disciplined concretely in relation to behaviour. The therapy room where one becomes one's own judge by observing one's own thoughts.

INSTALLASJON:

12 TV monitorer med videosløyfer av klagende personer. No sound.

Element i utstillingen SEE YOU.

Vist:

Kulturhuset USF, Bergen.Norge.

 

INSTALLATION:

12 TV screens with looping videos of complaining persons. No sound.

Element in the exhibition SEE YOU.
Shown:

Kulturhuset USF, Bergen, Norway